Algemene voorwaarden


V13 19-07-2019 | 10:50:14
Let op: Doe je specifiek mee aan de WWF-Sea Swim?
Lees dan de deelnamevoorwaarden onderaan de algemene voorwaarden

 

Deze website is eigendom van WNF. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van https://crowdfunding.wnf.nl- voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

WNF en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

WNF en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. WNF en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

WNF spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op WNF, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart WNF tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. WNF en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website WNF zullen WNF en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. WNF en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. WNF geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. WNF en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij WNF daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. WNF en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van WNF wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@wwf.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website WNF jonger is dan 16 jaar, zal WNF, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal WNF niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Zie het Privacy Statement  https://www.wnf.nl/gebruiksvoorwaarden-en-privacy/privacystatement.htm

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen WNF en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

WNF en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

 

Deelnamevoorwaarden WWF-Sea Swim

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de WWF-Sea Swim. Door je in te schrijven voor de WWF Sea-Swim ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De WWF-Sea Swim wordt in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) georganiseerd door I Care Producties.

Artikel 1                 Definities

In deze deelnamevoorwaarden wordt verstaan onder:

 • WWF-Sea Swim: het fondsenwervingsevenement dat door Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (hierna: “WWF” of “Organisator”) wordt georganiseerd waarbij de Deelnemer 0,5 of 1 kilometer in open zee zwemt.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de WWF-Sea Swim.
 • Organisator of WWF: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, statutair gevestigd te Zeist aan de Driebergseweg 10.

 

Artikel 2                Deelname WWF-Sea Swim

 • De WWF-Sea Swim is een fondsenwervingsevenement. Dit houdt in dat de Deelnemer online fondsen werft middels sponsorinkomsten. Alle fondsen, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, die de Deelnemer in het kader van de WWF Sea Swim werft komen ten goede aan het Plastic Free Oceans programma van WWF in de Koraaldriehoek.
  • De Deelnemer doet mee aan de WWF-Sea Swim op eigen risico, dient minimaal 16 jaar te zijn en verklaart over een toereikende lichamelijke en geestelijke conditie te beschikken om de 0,5 kilometer of 1 kilometer zwemmend in open zee te kunnen volbrengen. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de WWF-Sea Swim sportmedisch te laten keuren.
  • Deelname aan de WWF-Sea Swim door een Deelnemer die 16 of 17 jaar oud op datum van WWF-Sea Swim is, is uitsluitend mogelijk als deze Deelnemer toestemming heeft van zijn of haar ouders en/of voogd door ondertekening door zijn of haar ouders en/of voogd van de toestemmingsverklaring. Download de toestemmingsverklaring hier.
  • Inschrijving van de WWF-Sea Swim is persoonsgebonden en deelname staat alleen open voor personen die zich hebben ingeschreven.
  • De WWF-Sea Swim vindt plaats in Scheveningen op zaterdag 21 september 2019. De exacte aanvangstijd zal per e-mail en een bericht op de website wwf.nl/swim bekend worden gemaakt.
  • Het inschrijfgeld voor de WWF-Sea Swim bedraagt voor inschrijvingen voor 31 juli 2019 Euro 35,- en inschrijvingen na 31 juli 2019 Euro 45,-. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld door de Deelnemer aan de Organisator is betaald.
  • De Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de Organisator, kustwacht, politie of overige medewerkers op te volgen. Daarnaast dient de Deelnemer rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.
  • Zonder identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs is het niet mogelijk voor de Deelnemer om deel te nemen aan de WWF-Sea Swim. Bij het betreden van het startgebied dient de Deelnemer dan ook een geldig identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs bij zich te hebben om toegelaten te worden.
  • Deelnemer ontvangt bij het betreden van het startgebied een badmuts van de organisatie. In verband met veiligheidsredenen is Deelnemer verplicht deze badmuts te dragen gedurende de Swim.
  • Het dragen van een wetsuit is verplicht in verband met de veiligheid. Bij afwezigheid van een wetsuit kan Deelnemer uitgesloten worden van deelname.
  • De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname aan de WWF-Sea Swim te weigeren indien een Deelnemer naar het oordeel van WWF daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke of geestelijke gesteldheid.

 

Artikel 3                Wijziging of annulering WWF-Sea Swim

 • De Organisator behoudt zich het recht voor starttijden en/of locatie te wijzigen of de WWF-Sea Swim geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van maar niet gelimiteerd tot extreme weersomstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit of bij een te lage watertemperatuur en/of andere calamiteiten en/of overmacht of de lengte van de WWF-Sea Swim in te korten. In geen geval kan de Deelnemer jegens de Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel. Het inschrijfgeld en eventuele geworven fondsen worden niet teruggestort.
 • Indien de Deelnemer besluit om zijn/haar deelname aan de WWF-Sea Swim te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld of teruggave van eventuele geworven fondsen niet mogelijk.

 

Artikel 4                Fondsenwerving

 • De Deelnemer werft fondsen via https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor online fondsenwerving voor haar eigen acties of fondsenwervende acties voor derden. De Deelnemer gaat bij gebruik van https://kominactie.wnf.nl - akkoord met algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website. Eventuele extern geworven fondsen worden door de Deelnemer via de website aan WWF-NL ter beschikking gesteld.
 • De Deelnemer is niet verplicht een minimum bedrag aan fondsen geworven te hebben voor deelname aan de WWF-Sea Swim.
 • De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. De Organisator maakt de Deelnemer erop attent dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor rekening en risico van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WWF-NL.
 • De Deelnemer is gerechtigd de naam van WWF, Wereld Natuur Fonds, WWF-Sea Swim en het speciale actielogo gebruiken, echter uitsluitend ten behoeve van fondsenwerving voor de WWF-Sea Swim. Het actielogo kan worden gedownload via de website: http://www.wwf.nl/swim. 

 

Artikel 5                Aansprakelijkheid en verzekering

5.1    De Organisator de organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan WWF-Sea Swim, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Hiertoe wordt in ieder geval verstaan schade door enig letsel of schade van welke aard dan ook waaronder begrepen maar hiertoe niet beperkt directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade. Indien en zover de Organisator aansprakelijk is op grond van deze voorwaarden is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5.2    De Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de WWF-Sea Swim.

5.3    De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de WWF-Sea Swim. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

 

Artikel 6                Communicatie en beeldmateriaal

6.1    De Organisator houdt de Deelnemer via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen aangaande de WWF-Sea Swim.

6.2    De Deelnemer is zich ervan bewust deel te nemen aan een evenement waarbij (live) opnames gemaakt kunnen worden en geeft toestemming dat er (live) opnames van hem worden gemaakt.

 • De Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele en informatieve doeleinden van de Organisator onbeperkt in tijd, territorium en op alle mogelijke manieren nu en of in de toekomst bekend.
 • De Organisator verwerkt door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens voor zover vereist voor het uitvoeren van deze overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator of op basis van een gerechtvaardigd belang van de Organisator. De Organisator, en indien noodzakelijk ingeschakelde derden m.b.t. de organisatie van het evenement, zal de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). WWF geldt ten alle tijden als verwerkersverantwoordelijke. Raadpleeg het WWF Privacy Statement voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Artikel 7                Algemeen

 • De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht om deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
 • Alle geschillen die ontstaan tussen Organisator en de Deelnemer worden beslecht door het Nederlandse recht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.