Deelnamevoorwaarden WWF-Sea Swim 2022


Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de WWF-Sea Swim. Door je in te schrijven voor de WWF-Sea Swim ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De WWF-Sea Swim wordt in opdracht van Stichting het Wereld Natuur Fonds –Nederland (WWF) georganiseerd door I Care Producties B.V..

 Artikel 1                 Definities

In deze deelnamevoorwaarden wordt verstaan onder:

 • WWF-Sea Swim: het fondsenwervingsevenement dat door Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (hierna: “WWF” of “Organisator”) wordt georganiseerd waarbij de Deelnemer 0,5 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer of een estafette zwemt.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de WWF-Sea Swim.
 • Organisator of WWF: Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, statutair gevestigd te Zeist aan de Driebergseweg 10.

 Artikel 2                Deelname WWF-Sea Swim

 1. De WWF-Sea Swim is een fondsenwervingsevenement. Dit houdt in dat de Deelnemer online fondsen werft middels sponsorinkomsten. Alle fondsen, exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten, die de Deelnemer in het kader van de WWF Sea Swim werft komen ten goede aan het programma van WWF in de Koraaldriehoek.
 2. De Deelnemer doet mee aan de WWF-Sea Swim op eigen risico, dient minimaal 16 jaar te zijn en verklaart over een toereikende lichamelijke en geestelijke conditie te beschikken om 0,5 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer of de estafette zwemmend in open zee te kunnen volbrengen. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan de WWF-Sea Swim sportmedisch te laten keuren.
 3. Deelname aan de WWF-Sea Swim door een Deelnemer die op de datum van de WWF-Sea Swim 16 of 17 jaar is, is uitsluitend mogelijk als deze Deelnemer toestemming heeft van zijn of haar ouders en/of voogd door ondertekening door zijn of haar ouders en/of voogd van de toestemmingsverklaring. Download de toestemmingsverklaring hier.
 4. Inschrijving van de WWF-Sea Swim is persoonsgebonden en deelname staat alleen open voor personen die zich hebben ingeschreven.
 5. De WWF-Sea Swim vindt plaats in Scheveningen op zaterdag 10 september 2022. De exacte aanvangstijd zal per e-mail en een bericht op de website bekend worden gemaakt.
 6. Het inschrijfgeld voor de WWF-Sea Swim bedraagt Euro 45,- De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld door de Deelnemer aan de Organisator is betaald.
 7. Zonder identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs is het niet mogelijk voor de Deelnemer om deel te nemen aan de WWF-Sea Swim. Bij het betreden van het startgebied dient de Deelnemer dan ook een geldig identiteitsbewijs en inschrijvingsbewijs bij zich te hebben om toegelaten te worden.
 8. Deelnemer ontvangt bij het betreden van het startgebied een badmuts van de organisatie. In verband met veiligheidsredenen is Deelnemer verplicht deze badmuts te dragen gedurende de Swim.
 9. Het dragen van een wetsuit is verplicht in verband met de veiligheid. Bij afwezigheid van een wetsuit kan Deelnemer uitgesloten worden van deelname.
 10. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelname aan de WWF-Sea Swim te weigeren indien een Deelnemer naar het oordeel van WWF daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke of geestelijke gesteldheid
 11. De Deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen van de Organisator, kustwacht, politie of overige medewerkers op te volgen. Daarnaast dient de Deelnemer rekening te houden met andere deelnemers, natuur en milieu.

 Artikel 3                Wijziging of annulering WWF-Sea Swim

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor starttijden en/of locatie te wijzigen of de WWF-Sea Swim geheel of gedeeltelijk af te gelasten of de lengte van de WWF-Sea Swim in te korten op grond van - maar niet gelimiteerd tot - extreme weersomstandigheden, onvoldoende waterkwaliteit, bij een te lage watertemperatuur, andere calamiteiten en/of overmacht. In geen geval kan de Deelnemer jegens de Organisator aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade in verband met een besluit zoals omschreven in dit artikel. Het inschrijfgeld en eventuele geworven fondsen worden niet teruggestort.
 1. Indien de Deelnemer besluit om zijn/haar deelname aan de WWF-Sea Swim te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld of teruggave van eventuele geworven fondsen niet mogelijk.

 Artikel 4                Fondsenwerving

 1. De Deelnemer werft fondsen via https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor online fondsenwerving voor haar eigen acties of fondsenwervende acties voor derden. De Deelnemer gaat bij gebruik van https://kominactie.wnf.nl - akkoord met algemene voorwaarden zoals vermeld op deze website. Eventuele extern geworven fondsen worden door de Deelnemer via de website aan WWF-NL ter beschikking gesteld.
 2. De Deelnemer is niet verplicht een minimumbedrag aan fondsen geworven te hebben voor deelname aan de WWF-Sea Swim.
 3. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. De Organisator maakt de Deelnemer erop attent dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor rekening en risico van de Deelnemer. Het is de Deelnemer niet toegestaan om zich voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WWF-NL.
 4. De Deelnemer is gerechtigd de naam van WWF, Wereld Natuur Fonds, WWF-Sea Swim en het speciale actielogo gebruiken, echter uitsluitend ten behoeve van fondsenwerving voor de WWF-Sea Swim. Het actielogo kan hier worden gedownload.

 Artikel 5                Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De Organisator en de organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirectie, bijzondere, of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met deelname of bezoek aan WWF-Sea Swim, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Indien en zover de Organisator aansprakelijk is op grond van deze voorwaarden is de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 2. De Deelnemer verklaart afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de WWF-Sea Swim.
 3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de WWF-Sea Swim. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 6                Communicatie en beeldmateriaal

 1. De Organisator houdt de Deelnemer via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen aangaande de WWF-Sea Swim.
 2. De Deelnemer is zich ervan bewust deel te nemen aan een evenement waarbij (live) opnames gemaakt kunnen worden en geeft toestemming dat er (live) opnames van hem of haar worden gemaakt.
 3. De Deelnemer gaat akkoord dat Organisator gerechtigd is zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele en informatieve doeleinden van de Organisator, onbeperkt in tijd, territorium en op alle mogelijke manieren nu en of in de toekomst bekend te gebruiken.
 4. De Organisator verwerkt door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens voor zover vereist voor het uitvoeren van deze overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator of op basis van een gerechtvaardigd belang van de Organisator. De Organisator - en indien noodzakelijk ingeschakelde derden m.b.t. de organisatie van het evenement - zal de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). WWF geldt te allen tijde als verwerkersverantwoordelijke. Raadpleeg het WWF Privacy Statementvoor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 7                Algemeen

 1. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht om deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.
 1. Alle geschillen die ontstaan tussen Organisator en de Deelnemer worden beslecht door het Nederlandse recht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.