Gebruikersvoorwaarden en privacy


 

Gebruikersvoorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op https://kominactie.wnf.nl
WNF gebruikt https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor haar acties derden fondsenwervende acties. Eenieder die gebruik maakt van https://kominactie.wnf.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Over Kentaa  
Dit acties derden platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, maar maakt gebruik van de dienstverlening van Kentaa B.V. op het gebied van online fondsenwerving. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Over WNF 
Dit acties derden platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van https://kominactie.wnf.nl alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). 

Werkwijze
Via https://kominactie.wnf.nl maken actievoerders een persoonlijke actiepagina aan en kan de actievoerder op een makkelijke manier geld inzamelen voor de projecten van WNF. De giften worden via je eigen actiepagina rechtstreeks aan het WNF overgemaakt met behulp van Ideal.

Toestemming
Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar verklaren door hun deelname of giften aan een actie de toestemming van (een) ouders(s) of hun wettelijk vertegenwoordiger te hebben verkregen.

Regels voor het plaatsen van eigen teksten, foto’s en video’s

 • Alle door actievoerders en bezoekers geplaatste content op de website (waaronder teksten, foto’s en video’s) zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon die het bericht plaatst. WNF is niet verantwoordelijk voor berichten die afkomstig zijn van niet WNF-medewerkers.
 • Het plaatsen van de volgende content zijn reden voor onmiddellijke verwijdering door het WNF:
  • Onbeschofte, beledigende of hatelijke content. Indien je wilt reageren, doe dit dan netjes en met respect.
  • Teksten met bewerkte citaten die afbreuk doen aan het geciteerde bericht.
  • Teksten met namen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens.
  • Content met materiaal dat kwetsend, godslasterend, vulgair of geweldsdreigend van aard is.
  • Content met materiaal dat obsceen, pornografisch of typisch voor volwassenen is bestemd.
  • Het promoten van handelswaar, advertenties, diensten of websites.
  • Content waarin de afzender zich voordoet als een medewerker van WNF
  • Het gebruik van Javascript, actieve of andere codering, het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde berichten, of andere acties die de website kunnen ontregelen.
  • Content met copyrightobjecten zonder toestemming van de copyrighteigenaar.
  • Content die op welke manier dan ook inbreuk maakt op de WNF-gebruiksvoorwaarden.
 • Het WNF behoudt het recht om door actievoerders of bezoekers van de actiepagina’s geplaatste teksten, foto’s en video’s, zonder nader bericht, te verwijderen.

Fondsenwerving

 • Alle fondsen die je via je eigen fondsenwervende actie werft komen ten goede aan projecten van WNF en worden naar inzicht van WNF ingezet.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Houd er rekening mee dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor je eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om je voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WNF.
 • Deelnemers mogen de naam van WNF en het speciale actielogo gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Het actielogo kan worden gedownload via de website.

Deelname aan bestaande acties/ evenementen

Indien je deelneemt aan een bestaande actie of evenement is deelname geheel voor eigen risico

Privacy Policy 
Het Wereld Natuur Fonds legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) ter verwerking van een eenmalige (acties derden) gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit schriftelijk melden aan het Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700TA, Zeist of via info@wwf.nl.

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren leggen we de respons (open en kliks) op onze e-mails op individueel niveau vast.  Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. 

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan Wereld Natuur Fonds, Antwoordnummer 7040, 3700 TA, Zeist.


WNF draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. 

Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen kan WNF gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale-media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook (Facebook Custom Audiences). Hiervoor kan WNF aan het betreffende platform op een gehashte (versleutelde, niet herleidbare) manier je e-mailadres of telefoonnummer verstrekken. Door het hashen kan de sociale-media-dienstverlener niet je e-mailadres of telefoonnummer achterhalen, maar wel zorgen dat advertenties op jouw profiel worden afgestemd als je lid bent van het betreffende platform, bijvoorbeeld door WNF-informatie te tonen.

Het platform beschikt hierbij dus niet over gegevens die direct naar je persoonsgegevens te herleiden zijn, anders dan de gegevens die je reeds aan de aanbieder van het betreffende platform hebt verstrekt of die bij het platform reeds bekend zijn. Door deze gerichte benadering rondom WNF-campagnes zorgen we ervoor dat je alleen relevante informatie te zien krijgt.

Als je bezwaar hebt tegen deze werkwijze kun je dat per e-mail kenbaar maken via info@wwf.nl onder vermelding van “Afmelden gerichte info via FB-platform”. Bovendien kun je je afmelden voor advertenties bij het betreffende platform; in het geval van Facebook via de privacy instellingen.

Meer informatie over het verwerken van gegevens door Facebook, met instellings- en afmeldmogelijkheden ter bescherming van je privacy is te vinden in het privacy beleid van Facebook, onder andere op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Informatie en aansprakelijkheid 
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites 
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Cookie Policy 
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Voor meer informatie daarover zie Cookie-policy van Kentaa die van toepassing is omdat WNF dit platform van Kentaa voor haar acties derden - https://kominactie.wnf.nl gebruikt.

Donaties aan het project
De donaties die via dit platform gedaan worden, worden -na aftrek van de transactiekosten van het platform- volledig besteed aan het project.

Auteursrecht De website https://kominactie.wnf.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Gegevens delen met derde partijen

Voor zover Kentaa toegang heeft tot persoonsgegevens van WNF zal zij zich ten alle tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de verplichtingen van de bewerkersovereenkomst die zij met WNF heeft gesloten. Kentaa maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van de internetkassa van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa en Buckaroo verstrekken de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden. 

Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF. 

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (voorheen World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën 
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. 

Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Diversen
WNF behoudt zich te allen tijde het recht om de voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K.
Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01

 

Extra voorwaarden specifiek betrekking hebbende op de WNF-Familie Expeditie

De extra voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan de WNF-Familie Expeditie. Door je in te schrijven voor de expeditie ga je akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De WNF-Familie Expeditie wordt in opdracht van WNF georganiseerd door Outrex Outdoor & Expedition te Goirle.

 1. Algemeen
  • De WNF-Familie Expeditie is een fondsenwervings evenement. Deelnemers aan de expeditie zullen tijdens deze 2 dagen deel uitmaken van het natuurgebied, leren over de natuur en de natuur gebruiken om in te eten en slapen. Ze ervaren wat het is om een parkranger in het veld te zijn en welke skills hiervoor nodig zijn. Deelnemers dienen hiervoor een sponsorbijdrage te werven ten behoeve van Stichting Wereld Natuur Fonds.
  • Deelname aan de expeditie is voorbehouden aan een ouder/ verzorger van tenminste 18 jaar en een kind in de leeftijd van 10-16 jaar. Je deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
  • De WNF-Familie Expeditie vindt plaats in 2 verschillende natuurgebieden in Nederland in het weekend van 30 sept-1 okt 2017. 
 1. Fondsenwerving
  • Alle fondsen die je in het kader van de WNF-Familie Expeditie werft komen ten goede aan projecten van de tijger waarvoor WNF ten tijde van de expeditie een internationale campagne voert.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Houd er rekening mee dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor je eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om je voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WNF.
  • Deelnemers mogen de naam van WNF, WNF-Familie Expeditie en het speciale actielogo gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Het actielogo kan worden gedownload via de website. 
 1. WNF-Familie Expeditie
  • De expeditie is bedoeld voor mensen die fysiek een redelijke conditie hebben en in staat zijn om minimaal 1 dag te hiken. Helaas is de expeditie niet geschikt voor mensen die in een rolstoel zitten. De opdrachten die gedaan moeten worden zijn uitdagend maar van dien aard dat kinderen van 10-16 jaar deze met hun begeleider goed kunnen uitvoeren. Dit evenement is niet gekoppeld aan een wedstrijdelement, maar ingestoken op persoonlijke beleving. Deelname is voor eigen risico.
  • Het is deelnemers niet toegestaan het gebied waarin de expeditie plaatsvindt, te verlaten gedurende de 2 dagen. Deelnemers dienen de instructies van Outrex/ WNF en zijn hulppersonen te allen tijde op te volgen.
  • Stichting Wereld Natuur Fonds behoudt zich het recht voor om deelname aan de expeditie te weigeren indien een deelnemer naar het oordeel van WNF daar aanleiding toe geeft door gedrag, wijze van fondsenwerving of fysieke gesteldheid.
  • Deelname aan de expeditie kost 150 euro per persoon, dus 300 euro voor je team, bestaande uit 1 ouder/ verzorger en een kind van 10-16 jaar.
  • Er geldt een veiligheidsplan gedurende de expeditie. Er is bovendien een biketeam van Rode Kruis aanwezig en in de gebieden komen verzamelpunten in geval van nood. 
 1. Verzekering en annulering
  • Deelnemers zijn verzekerd via de lopende verzekering van OUTREX. Bij noodweer zal afgelasting plaatsvinden en is sprake van overmacht. Deelnemers wordt een alternatieve datum aangeboden, nl zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017.
  • Indien je besluit om je deelname aan de expeditie te annuleren is restitutie van het inschrijfgeld of teruggave van eventuele geworven fondsen niet mogelijk. 
 1. Communicatie en beeldmateriaal
  • WNF houdt je via e-mail en social media op de hoogte van ontwikkelingen. Daarnaast is er een informatiemiddag. Zie voor de exacte datum wnf.nl/expeditie
  • Stichting Wereld Natuur Fonds zal beeldmateriaal, zoals foto’s en films, maken van de WNF-Familie Expeditie. Je gaat ermee accoord dat WNF en Outrex dit materiaal kosteloos en onvoorwaardelijk mag gebruiken (onder andere als drukwerk, op internet, als film) voor promotionele doeleinden.

 

Extra voorwaarden specifiek betrekking hebbende op de TCS Amsterdam Marathon

Met je aanmelding bij WNF voor een plek in de marathon van Amsterdam (ofwel door een aanmelding voor het WNF- goededoelenteam ofwel door een aanmelding bij WNF met je eigen plek) geef je aan akkoord te zijn met de volgende gebruikersvoorwaarden en privacy: 

 1. Wanneer je een plek reserveert in het WNF-goededoelenteam begrijp je en committeer je je aan het bijeenbrengen van een minimaal geldbedrag en ook dat het door jou opgehaalde geldbedrag overgemaakt zal worden aan WNF binnen een bepaalde tijd (dit geldt niet wanneer je een eigen plek hebt gereserveerd bij de marathon). Op https://kominactie.wnf.nl/evenement/tcs-amsterdam-marathon/tab-info vind je het minimumbedrag dat wij van jou verwachten en de deadline voor het overmaken van het door jou opgehaalde bedrag.
 2. De bijdrage die we vragen voor registratie in het WNF-goededoelenteam wordt niet terugbetaald in het geval dat je niet mee kunt doen.
 3. Je deelname gebeurt volledig op eigen risico. Trainen voor en deelnemen aan de marathon brengt een potentieel zware fysieke belasting met zich mee. Deze fysieke belasting kan onverhoopt persoonlijk letsel veroorzaken. Je bevestigt dat je, naar jouw beste weten, geschikt, gezond en fit genoeg bent om aan dit evenement deel te nemen.
 4. WNF neemt contact met je op over je aanmelding en het evenement via telefoon en via e-mail. Wij zullen je up-to-date houden met alle nieuws en bijzonderheden rondom het evenement. We zullen je ook via de post benaderen met zaken die niet via de mail kunnen worden verstuurd (b.v. het T-shirt)
 5. Voor diegenen die zich aanmelden voor een plek in het WWF goede doelenteam geldt dat je via ons een uitnodiging krijgt van de organisator van het evenement (in het geval van de marathon van Amsterdam: Le Champion) om je gegevens in te vullen. Indien je deze registratiemail niet invult, wordt je plek binnen het WNF-goededoelenteam niet bevestigd en komt deze te vervallen. WNF zal hiervoor geen verantwoordelijkheid dragen.
 6. Aanmelding voor een plek binnen het WNF-goededoelenteam is geen garantie op het verkrijgen van een plek. Deze is pas definitief wanneer de mail met gegevens voltooid en verstuurd is. Bovendien geldt voor sommige evenementen een minimumleeftijd, voor de marathon van Amsterdam is deze na te lezen via: http://www.tcsamsterdammarathon.nl/files/2016/12/Alg-vw-en-Reglement-AM17-NL.pdf
 7. Naast de gebruikersvoorwaarden die WNF heeft opgesteld heb je ook de plicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en regelementen van de marathon van Amsterdam: http://www.tcsamsterdammarathon.nl/files/2016/12/Alg-vw-en-Reglement-AM17-NL.pdf

 

Zeist, mei 2017