Gebruikersvoorwaarden en privacy


Gebruikersvoorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op https://kominactie.wnf.nl
WNF gebruikt https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor haar acties derden fondsenwervende acties. Eenieder die gebruik maakt van https://kominactie.wnf.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Over Kentaa  
Dit acties derden platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, maar maakt gebruik van de dienstverlening van Kentaa B.V. op het gebied van online fondsenwerving. Kentaa spant zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor de dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Kentaa geeft geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Kentaa is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Over WNF 
Dit acties derden platform is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van https://kominactie.wnf.nl alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie"). 

Werkwijze
Via https://kominactie.wnf.nl maken actievoerders een persoonlijke actiepagina aan en kan de actievoerder op een makkelijke manier geld inzamelen voor de projecten van WNF. De giften worden via je eigen actiepagina rechtstreeks aan het WNF overgemaakt met behulp van Ideal.

Toestemming
Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar verklaren door hun deelname of giften aan een actie de toestemming van (een) ouders(s) of hun wettelijk vertegenwoordiger te hebben verkregen.

Regels voor het plaatsen van eigen teksten, foto’s en video’s

 • Alle door actievoerders en bezoekers geplaatste content op de website (waaronder teksten, foto’s en video’s) zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon die het bericht plaatst. WNF is niet verantwoordelijk voor berichten die afkomstig zijn van niet WNF-medewerkers.
 • Het plaatsen van de volgende content zijn reden voor onmiddellijke verwijdering door het WNF:
  • Onbeschofte, beledigende of hatelijke content. Indien je wilt reageren, doe dit dan netjes en met respect.
  • Teksten met bewerkte citaten die afbreuk doen aan het geciteerde bericht.
  • Teksten met namen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens.
  • Content met materiaal dat kwetsend, godslasterend, vulgair of geweldsdreigend van aard is.
  • Content met materiaal dat obsceen, pornografisch of typisch voor volwassenen is bestemd.
  • Het promoten van handelswaar, advertenties, diensten of websites.
  • Content waarin de afzender zich voordoet als een medewerker van WNF
  • Het gebruik van Javascript, actieve of andere codering, het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde berichten, of andere acties die de website kunnen ontregelen.
  • Content met copyrightobjecten zonder toestemming van de copyrighteigenaar.
  • Content die op welke manier dan ook inbreuk maakt op de WNF-gebruiksvoorwaarden.
 • Het WNF behoudt het recht om door actievoerders of bezoekers van de actiepagina’s geplaatste teksten, foto’s en video’s, zonder nader bericht, te verwijderen.

Fondsenwerving

 • Alle fondsen die je via je eigen fondsenwervende actie werft komen ten goede aan projecten van WNF en worden naar inzicht van WNF ingezet.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Houd er rekening mee dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor je eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om je voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WNF.
 • Deelnemers mogen de naam van WNF en het speciale actielogo gebruiken ten behoeve van fondsenwerving. Het actielogo kan worden gedownload via de website.

Deelname aan bestaande acties/ evenementen

Indien je deelneemt aan een bestaande actie of evenement is deelname geheel voor eigen risico

Privacy Policy 
Het Wereld Natuur Fonds legt je gegevens vast volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ter verwerking van een eenmalige (acties derden) gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. In de nieuwsbrieven die je van ons ontvangt, kun je altijd je voorkeuren doorgeven. Wil je meer weten over WNF en jouw gegevens? Lees meer in onze privacy policy. Je kunt ons ook gratis bellen (0800-1962) of mailen (info@wwf.nl).

Informatie en aansprakelijkheid 
De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. WNF is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNF. WNF is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. 

Links met andere websites 
Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WNF is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt. 

Cookie Policy 
Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Voor meer informatie daarover zie Cookie-policy van Kentaa die van toepassing is omdat WNF dit platform van Kentaa voor haar acties derden - https://kominactie.wnf.nl gebruikt.

Donaties aan het project
De donaties die via dit platform gedaan worden, worden -na aftrek van de transactiekosten van het platform- volledig besteed aan het project.

Auteursrecht De website https://kominactie.wnf.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Gegevens delen met derde partijen

Voor zover Kentaa toegang heeft tot persoonsgegevens van WNF zal zij zich ten alle tijde houden aan de geldende wet- en regelgeving en aan de verplichtingen van de bewerkersovereenkomst die zij met WNF heeft gesloten. Kentaa maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van de internetkassa van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa en Buckaroo verstrekken de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden. 

Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij WNF. 

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WNF in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WNF en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WNF. 

WNF is onder meer exclusief licentienemer voor Nederland van de volgende op naam van WWF – World Wide Fund for Nature - (voorheen World Wildlife Fund) staande Benelux merken: 
- het woordmerk Wereld Natuur fonds (inschrijvingsnummer 391890); 
- het woordmerk Wereld Natuur Fonds (met inschrijvingsnummer 511319); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 391891); 
- de lettercombinatie WNF (met inschrijvingsnummer 511318). 

Ongevraagd ingestuurde ideeën 
In geval je ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WNF via e-mail of anderszins, zal WNF gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WNF zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. 

Je vrijwaart WNF hierbij terzake van alle schade die WNF lijdt en alle kosten die WNF maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. 

Nietigheid 
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Diversen
WNF behoudt zich te allen tijde het recht om de voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer K.v.K.
Vestigingsadres: 
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: 
Stichting Het Wereld Natuur Fonds - Nederland 
Driebergseweg 10 
3708 JB Zeist 

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 41177588, Utrecht 

BTW-nummer: NL003330084B01

 

Zeist, mei 2018