Gebruikersvoorwaarden en privacy


Algemeen

Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland (hierna “WWF-NL”) gebruikt https://kominactie.wnf.nl - een platform van Kentaa- voor online fondsenwerving voor haar eigen acties of fondsenwervende acties voor derden. Eenieder die gebruik maakt van https://kominactie.wnf.nl - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande Voorwaarden.

Dit platform is een initiatief van WWF-NL, maar maakt gebruik van de dienstverlening van Kentaa B.V. op het gebied van online fondsenwerving. WWF-NL en Kentaa spannen zich in om defecten in de dienstverlening zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

WWF-NL en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot de dienstverlening en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. WWF-NL en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging van je gegevens, je apparatuur of programma’s.

Fondsenwerving

Door gebruik te maken van deze website kun je fondsen werven voor projecten van WWF-NL via je eigen fondsenwervende actie of fondsen werven door je aan te sluiten bij een bestaande actie:

Je bent zelf verantwoordelijk voor fondsenwerving. Houd er rekening mee dat een vergunning vereist is voor collecteren in openbare gelegenheden en voor deur-tot-deur collectes. Fondsenwerving vindt plaats voor je eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om je voor te doen als medewerker of vertegenwoordiger van WWF-NL.

De fondsen die je werft door deelname aan een bestaande actie komen ten goede aan het doel waarvoor de actie is opgezet. Bij je eigen fondsenwervende acties komen alle fondsen die je werft ten goede aan het doel van de actie tenzij WWF-NL geen projecten heeft op dit doel. Indien WWF-NL geen projecten heeft op jouw gekozen doel ga je ermee akkoord dat de fondsen naar inzicht van WWF-NL ingezet worden.

Werkwijze

Via https://kominactie.wnf.nl  maak je een persoonlijke actiepagina aan en kan je op een makkelijke manier geld inzamelen voor de projecten van WWF-NL. De giften worden via je eigen actiepagina rechtstreeks aan  WWF-NL overgemaakt.

Regels voor het plaatsen van eigen teksten, foto’s en video’s

Alle door jou geplaatste content op de website (waaronder teksten, foto’s en video’s) zijn uitsluitend  jouw mening en zijn jouw verantwoordelijkheid.  WWF-NL is niet verantwoordelijk voor berichten op de website die afkomstig zijn van niet WWF-NL-medewerkers.

WWF-NL en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die je op de website plaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen. Het plaatsen van de volgende content is in ieder geval reden voor onmiddellijke verwijdering door WWF-NL dan wel Kentaa:

  • Onbeschofte, beledigende of hatelijke content. Indien je wilt reageren, doe dit dan netjes en met respect;
  • Teksten met bewerkte citaten die afbreuk doen aan het geciteerde bericht;
  • Teksten met namen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens;
  • Content met materiaal dat kwetsend, godslasterend, vulgair of geweldsdreigend van aard is;
  • Content met materiaal dat obsceen, pornografisch of typisch voor volwassenen is bestemd;
  • Het promoten van handelswaar, advertenties, diensten of websites;
  • Content waarin de afzender zich voordoet als een medewerker van WWF-NL;
  • Het gebruik van Javascript, actieve of andere codering, het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde berichten, of andere acties die de website kunnen ontregelen;
  • Content met copyrightobjecten zonder toestemming van de copyrighteigenaar;
  • Content die op welke manier dan ook inbreuk maakt op deze voorwaarden.

WWF-NL behoudt te allen tijde het recht om door jouw geplaatste teksten, foto’s en video’s, zonder nader bericht, (deels) te verwijderen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de (elektronische) communicatie met de website en/of WWF-NL en/of Kentaa zullen door WWF-NL en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. WWF-NL en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en onze privacy policy na. Wanneer je de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden jouw  gegevens vastgelegd. WWF-NL en Kentaa krijgen volledig inzicht in je gegevens. WWF-NL geldt te allen tijde als “verwerkingsverantwoordelijke” en Kentaa geldt te allen tijde als “verwerker” in de zin van artikel 4 sub f AVG. WWF-NL en Kentaa gebruiken je gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van jouw geldinzamelactie, registratie deelname aan evenementen en/of het verwerken van donaties. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om jou te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. In de nieuwsbrieven die je van ons ontvangt, kun je altijd je voorkeuren doorgeven. Indien je geen informatie van WWF-NL wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@wwf.nl. Je kunt je voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon, die op welke grond dan ook, persoonsgegevens achterlaat op de website jonger is dan 16 jaar, zal WWF-NL, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal WWF-NL niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens door WWF-NL is altijd het Privacy Statement (link naar wwf.nl/privacy) van toepassing.

Cookies

Een methode die op veel internetpagina's wordt gebruikt om internetpagina’s beter te laten functioneren en beter af te stemmen op de voorkeuren van gebruikers, is het gebruik van zogenaamde (tijdelijke of permanente) "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. Hierin kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van een bezoeker worden vastgelegd zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Voor meer informatie daarover zie Cookie-policy (link naar https://kominactie.wnf.nl/cookies  toevoegen) van Kentaa  die van toepassing is omdat WWF-NL dit platform van Kentaa voor haar acties derden - https://kominactie.wnf.nl gebruikt.

Aansprakelijkheid

WWF-NL is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WWF-NL. WWF-NL is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. WWF-NL is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website.  WWF-NL’s Cookie en Privacy Statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en haar inhoud bij WWF-NL. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Je mag de website en haar inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website en haar inhoud, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van WWF-NL in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van WWF-NL en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WWF-NL.

Materialen

In geval je (ongevraagd) ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie ("Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan WWF-NL via e-mail of anderszins, zal WWF-NL gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en WWF-NL zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

Je vrijwaart WWF-NL hierbij terzake van alle schade die WWF-NL lijdt en alle kosten die WWF-NL maakt terzake van aanspraken van derden, dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijf jij, maar ook WWF-NL en Kentaa aan het overblijvende gedeelte gebonden.  We zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

Diversen

WWF-NL behoudt zich te allen tijde het recht om de Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen, te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Zeist, mei 2019